دستگاه آر اف سرجریRF Surgeryدستگاه آراف سرجری 3.7مگاهرتزدرنوک قلم دارای دونوع کات تنهاوکات+کواگولیشن