میکرودرم ابریژن لیانا3کاره      -درطراحی بسیارشیک       -     در برطرف کردن Roughness